«ΡΙΦΟΡΜ Πληροφοριακά Συστήματα – Ανώνυμος Εταιρία» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νο 263/ ΤΗΣ 12.10.2022
ΜΑΕ: 57905/62/Β/04/0225 ΓΕΜΗ: 042172506000 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΡΙΦΟΡΜ Πληροφοριακά Συστήματα – Ανώνυμος Εταιρία» σε τακτική Γενική Συνέλευση τη 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό ΕΓΝΑΤΙΑΣ 154 (ΔΕΘ περίπτερο 1, είσοδος i4G pro) στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021.

  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2021.

  3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021 και παροχή προς το Δ.Σ. των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

  4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

  5. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2022.

  6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνίας σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.


Θεσσαλονίκη 12 Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ